Privacy statement

Privacy statement van Ekelhoff Keukens Nordhorn Duitsland

1. Privacy bescherming kort samengevat

Algemene richtlijnen

De volgende richtlijnen geven er een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoongegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geidentificeerd. Uitvoerige informatie m.b.t. bescherming van persoongegevens leest u in de uitleg onder deze tekst.

Gegevens verzamelen op onze website

Wie is er voor het verzamelen van gegevens op deze website verantwoordelijk?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de beheerder gedaan. De contactgegevens daarvan kunt u in het impressum van deze website lezen

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze mededeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch bij bezoek aan de website door onze IT-systemen opgenomen. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internet-browser, providersysteem of tijdstip van het oproepen van de site). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zogauw u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze presentatie van onze website te waarborgen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden voor een analyse van uw gebruikswijze.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw gegevens?

U heeft ten allen tijde het recht op gratis informatie omtrent herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht op het in kennis stellen, het blokkeren of het vernietigen van deze gegevens. Met betrekking hiertoe alsmede tot verdere vragen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens kunt u zich ten allen tijde tot ons wenden via het in het colofon opgenomen adres. Voorts heeft u een bezwaarsrecht bij het in aanmerking komende orgaan voor toezicht.

Analyse-tools en tools van derden-aanbieders

Bij bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag volgt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet naar u teruggevolgd worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze door het niet gebruik maken van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie daartoe vindt u in de navolgende privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Over de mogelijkheden daartoe zullen wij u in deze privacyverklaring informeren.

2. Algemene richtlijnen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften omtrent privacybescherming alsmede deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens opgenomen. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij opnemen en waar door wij deze gebruiken. Hierin wordt ook uitgelegd uit hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van gegevens zonder risico’s tegen overname door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon (rechts- of natuurlijke-) voor de gegevensverwerking op deze website is:

Ekelhoff Küchen GmbH
Hauptstr. 14-16
48529 Nordhorn

Deutschland

Telefoon: 0049 5921-8048-0
e-mail: info@ekelhoff.de

Verantwoordelijk is de natuurlijke- of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en verwerkingsmiddelen van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen o.a.) beslist.

Herroepen van uw instemming met de gegevensverwerking

Veel verwerkingswijzen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming ten allen tijde herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling aan ons per e-amil voldoende. Het herroepen laat de rechtmatigheid van de reeds toegepaste gegevensverwerking onverlet.

Recht van bezwaar bij de betreffende toezichtsautoriteit

In het geval van rechtsovertredingen m.b.t. de privacybescherming, heeft de betrokkene bezwaarsrecht bij de betreffende toezichtsautoriteit. Het aangewezen orgaan van toezicht in zake aangelegenheden m.b.t. privacybescherming is de autoriteit voor privacybescherming in de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd (Landesdatenschutzbeauftragte). Een lijst van deze organen, alsmede van hun contactgegevens kunnen aan de volgende link worden ontleend: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij o.g.v. uw toestemming of ter nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan u of aan een derde in een gangbare, geprinte vorm te laten overhandigen. In zoverre u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, vindt dit slechts plaats voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van bescherming van berichten met vertrouwelijke inhoud, zoals bijv. bestellingen of aanvragen, die u aan ons als site beheerder zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het eind-symbool in uw browser-regel.
Als de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als er na het sluiten van een kostendragende overeenkomst een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. bankrekeningnummer tot automatische incasso) door te geven, zijn deze gegevens nodig voor de afwikkeling van de betaling.
Het betalingsverkeer via de gangbare betalingsmiddelen (Visa / Matercard, betaalopdracht) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- resp. TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het eind-symbool van uw browserregel.
Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Inlichtingen, blokkering, vernietiging

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen ten allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger daarvan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht op bericht, blokkering of vernietiging van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen op het gebied van persoonsgegevens kunt u zich ten allen tijde via het in het colofon opgenomen adres tot ons wenden.

Bezwaar tegen reclame-mails

Het benutten van de in het kader van de colofonplicht aangegeven contactgegevens om niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiemateriaal toe te zenden wordt hiermee verboden. De heerders van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor, rechtelijke stappen te nemen in het geval van niet gewenste toezending van reclameinformatie, bijv. door spam-emails.

3. Het opnemen van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken deels zgn. cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine textbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser vastlegt.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zgn. “Session-Cookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch vernietigd. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u deze vernietigt. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het inzetten van cookies geinformeerd wordt en cookies alleen in een speciaal geval toestaan, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten alsmede het automatische vernietigen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het buitenwerkingstellen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies, die voor het uitvoeren van het electronische communicatieverkeer of voor het presenteren van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) nodig zijn, worden o.g.v. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een optimale presentatie van zijn diensten zonder technische fouten. Voorzover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze verklaring van privacybescherming afzonderlijk behandeld.

Server-log-bestanden

De beheerder van deze pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Deze zijn:

– browsertype en browserversie
– gebruikt beheerssysteem
– referrer URL
– hostname van de opererende computer
– tijdstip van de serveraanvraag
– IP-adres

Er wordt geen samenvoeging van deze gegevens met andere bronnen van gegevens uitgevoerd.
Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, die de verwerking van gegevens tot het uitvoeren van een overeenkomst of maatregelen in de tijd voor de overeenkomst toestaat.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier incl. de door u aldaar aangegeven contactgegevens ter verwerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming verder.
De verwerking van de in het contactformulier aangegeven gegevens vindt uitsluitend o.g.v. uw toestemming plaats (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming ten allen tijde herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per email aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan het herroepen plaats gevonden hebbende operaties m.b.t. het verwerken van gegevens blijft door het herroepen onberoerd.
De door u in het contactformulier aangegeven gegevens blijven bij ons totdat u van ons de vernietiging daarvan eist, uw toestemming tot de opslag herroept of dat het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgesloten verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onberoerd.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren, om aanvullende functies op deze pagina te benutten. De daartoe opgegeven gegevens gebruiken wij alleen tot doel van het gebruik van het respectievelijke aanbod van onze dienst waarvoor u zich geregistreerd heeft. De bij de registratie opgevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen wij de registratie van de hand wijzen.
Voor belangrijke veranderingen zoals bij de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven email-adres om u via deze weg te informeren.
De verwerking van de bij de registratie opgegeven gegevens vindt plaats o.g.v. uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt een door u gegeven toestemming ten allen tijde herroepen. Daarvoor is een vormloze mededeling per email aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds plaats gevonden hebbende gegevensverwerking blijft door het herroepen onberoerd.
De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens vernietigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onberoerd.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden naast uw commentaar ook opgaven m.b.t. het tijdstip van het opstellen van het commentaar, uw email-adres en als u zich niet anoniem posteert, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslagen van IP-adressen
Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen van de gebruikers op, die commentaren opstellen. Aangezien wij commentaren op onze pagina niet controleren voor de vrijgave, hebben wij deze gegevens nodig om in geval van rechtsovertredingen zoals beledigingen of propaganda tegen de opsteller op te kunnen treden.

Abonneren op commentaren
Als gebruiker van deze pagina kunt u zich na aanmelding op commentaren abonneren. U ontvangt een bevestigingsemail om te controleren of u de eigenaar van het aangegeven email-adres bent. U kunt deze functie ten allen tijde via een link in de infomails opzeggen. De in het kader van het abonneren op commentaren opgegeven gegevens worden in dit geval vernietigd; als u deze gegevens voor andere doeleinden en op een andere plaats (bijv. newsletterbestelling) aan ons heeft overgedragen, blijven deze echter bij ons.

Opslagduur van de commentaren

De commentaren en de daarmee verbonden gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig werd vernietigd of de commentaren om juridische redenen moeten worden vernietigd (bijv. bij beledigende commentaren).

Rechtsgrond

De opslag van de commentaren vindt plaats o.g.v. uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt de door u gegeven toestemming ten allen tijde herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds plaats gevonden hebbende operaties m.b.t. gegevensverwerking blijft door het herroepen onberoerd.

Verwerking van gegevens (gegevens m.b.t. klanten en overeenkomsten)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voorzover deze voor het in het leven roepen, de inhoudelijke vormgeving of de verandering van de rechtsverhouding noodzakelijk zijn (bestandsgegevens). Dit vindt plaats o.g.v. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO welke de verwerking van gegevens tot nakoming van een overeenkomst of van maatregelen uit de tijd voor de overeenkomst toestaat. Persoonsgegevens over het ingebruiknemen van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voorzover dit noodzakelijk is, om de gebruiker de ingebruikname van de dienst mogelijk te maken of af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na het afsluiten van de opdracht of de beeindiging van de zakelijke betrekking vernietigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onberoerd.

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter

Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt.

Kleinat Unternehmensberatung GmbH
Email: Datenschutz@kleinat.de

4. Sociale media

Facebook-Plugins (Like- & Share-Button)

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale network Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geintegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het facebook-logo of aan de “like-button” (“bevalt mij”) op onze pagina. Een overzicht over de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als u onze pagina’s bezoekt wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de facebook-server gemaakt. Facebook krijgt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u de Facebook “like-button” aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd kunt u de inhoud van onze pagina’s linken naar uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toeordenen aan uw gebruikersprofil. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieders van de pagina’s niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Verdere informatie hiertoe vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder: https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersprofiel kan toeordenen, logt u zich a.u.b. uit uw Facebook-gebruikersprofiel.

Twitter plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst van Twitter geintegreerd. Deze functies worden worden aangeboden door de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruiken van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Twitter. Verdere informatie hiertoe vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder : https://twitter.com/privacy.
Uw privacy instellingen bij Twitter kune u in de profielinstellingen onder https://twitter.com/account/settings veranderen.

Google+ Plugin

Onze pagina’s gebruiken functies van Google+. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Verzamelen en doorgeven van inlichtingen: Met hulp van de Google+-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google+-knop verkrijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde informatie van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u voor een inhoud +1 heeft gegeven als ook informatie over de site, die u bij het klikken op +1 heeft ingezien. Uw +1’s kunnen als indicatie samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites of advertenties in het internet worden ingevoegd.
Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast om de Google-diensten voor u en voor anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken heeft u een wereldwijd zichtbaar openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van informatie via uw Google-profiel heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond die uw email-adres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast de boven verklaarde gebruiksdoeleinden wordt de door u ter beschikking bestelde informatie in overeenstemming met de geldende Google-privacybepalingen gebruikt. Google maakt eventuele samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers openbaar resp. geeft deze aan gebruikers en partners verder, zoals publishers, adverteerders of verbonden websites.

Instagram plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Instagram geintegreerd. Deze functies worden aangeboden door de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, geintegreerd.
Als u in uw Instagram-account ingelogd bent, kunt u de inhouden van onze pagina’s door het aanklikken van de Instagram-button de inhouden op onze pagina’s linken naar uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersprofiel toeordenen. Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Instagram.
Meer informatie daartoe vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest plugin

Op onze website gebruiken wij social plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat beheerd wordt door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).
Als u een pagina oproept die een degerlijke plugin bevat brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Pinterest. De plugin draagt daarbij protocolgegevens over aan de server van Pinterest in de USA. Deze protocolgegevens bevatten eventueel uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-funcites bevatten, de aard en instellingen van de browser, datum en tijdstip van de aanvraag, de wijze van uw gebruik van Pinterest en Cookies.
Verdere informatie m.b.t. het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest zoalsuw betreffende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyaanwijzigingen van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacypolicy.

5. Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst van Google Analytics. De aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics gebruikt zgn. cookies. Dat zijn textbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u. De door de cookie opgeroepen informatie over het gebruik door u van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.
De opslag van Google-Analytics-Cookies vindt plaats o.g.v. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel diens webaanbod als ook diens reclame te optimaliseren.

IP anoniemisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anoniemisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte voor de overdracht naar de USA gekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een Server van Google in de USA overgedragen en daar gekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om het gebruik door u van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de websitebeheerder te realiseren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plugin

U kunt het opslaan van de cookies door een betreffende instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gerealiseerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google als ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u de onder de volgende link ter beschikking staande browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegn het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen doordat u de volgende link aanklikt. Er wordt een Opt-Out-Cookie gezet dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie m.b.t. de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Verwerking van opdrachtsgegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst m.b.t. het verwerken van opdrachtsgegevens afgesloten en maken volledig gebruik van de strenge regels van de Duitse privacybeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden gemaakt, die verklaringen omtrent leeftijd, geslacht en belangstellingsgebieden van de sitebezoeker bevatten. Deze gegevens stammen zowel uit reclame van Google m.b.t. belangstellingsgebieden als uit bezoekersgegevens van derden aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegeordend. U kunt deze functie ten allen tijde via de meldingsinstellingen in uw Google-profiel deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals onder punt “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens” uiteengezet, algemeen verbieden.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij de zgn. Conversion-Tracking. Als u op een door Google geschakelde advertentie klikt, wordt er een cookie voor de Conversion-Tracking ingezet. Bij cookies gaat het om kleine textbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker deponeert. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet ter persoonlijke identificatie van de gebruiker. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en is de cookie nog niet afgelopen, kunnen Google en wij vaststellen, dat de gebruiker de advertentie heeft aangeklikt en naar deze pagina werd verdergeleid.

Iedere Google-AdWordsklant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de Conversion-Cookies verzamelde informatie dient ertoe Conversion-statistieken van AdWords-klanten samen te stellen die voor Conversion-Tracking gekozen hebben. De klanten krijgen inzicht in het totale aantal van de gebruikers, die hun advertentie aangeklikt hebben en naar een met een Conversion-Tracking-Tag voorziene pagina werden verdergeleid. U krijgt echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geidentificeerd. Als u niet aan de Tracking deel wenst te nemen, kunt u tegen dit gebruik bezwaar maken door de cookie van de Google-Conversion-Trackings via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig te deactiveren. U wordt alsdan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

De opslag von Conversion-Cookies vindt plaats o.g.v. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie m.b.t. Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacybelaingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen, dat u over de inzet van cookies wordt geinformeerd en cookies slechts in het speciale geval toestaan, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatische vernietigen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van de cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (in het navolgende “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Met reCAPTCHA zal worden gecontrolleerd of de invoer van gegevens op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zogauw de websitebezoeker tot de website toetreedt. Ter analyse analyseert reCAPTCHA verschillende inlichtingen (bijv. IP-adres, duur van het bezoek van de websitebezoekers op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden aan Google verdergeleid.

De reCAPTCHA-analyses werken volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats o.g.v. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij zijn webaanbod tegen oneerlijke geautomatiseerde spionage en tegen SPAM te beschermen.

Verdere informatie m.b.t. Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u bij de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt om conversie te meten de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Zo kan het gedrag van sitebezoekers gevolgd worden nadat deze, door een Facebook-reclameadvertentie aan te klikken, naar de website van de aanbieder verdergeleid worden. Daardoor kunnen de werking van de Facebook-reclameadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en toekomstige reclameacties worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen terugkoppeling naar de identiteit van de gebruiker maken. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt zodat er een verbinding naar het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de richtlijnen van Facebook m.b.t. gegevensgebruik kan worden gebruikt. Daardoor kan Facebook het schakelen van reclameadvertenties naar pagina’s van Facebook en ook buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beinvloed.

In de privacyaanwijzigingen van Facebook vindt u verdere aanwijzigingen ter bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien de Remarketing-functie “Custom Audiences” op het gebied van instellingen voor reclameadvertenties onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daartoe moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-profiel bezit, kunt u op het gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de service en ervaring van onze website te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onze service te onderhouden naar aanleiding van de feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is voor Hotjar contractueel verboden om namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'over Hotjar' op de ondersteuningssite van Hotjar, www.hotjar.com.

6. Newsletter

Newslettergegevens

Als u de op de website aangeboden newsletter wenst te ontvangen, hebben wij van u een emailadres nodig, alsmede informatie welke ons de controle mogelijk maakt dat u de eigenaar bent van het opgegeven emailadres en het eens bent met het ontvangen van de newsletter. Verdere gegevens worden niet resp. slechts op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

De verwerking van de in het newsletteraanmeldingsformulier opgegeven gegevens vindt plaats uitsluitend o.g.v. uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). De gegeven toestemming tot opslag van de gegevens, van het emailadres alsmede het gebruik daarvan ter verzending van de newsletters kunt u ten allen tijde herroepen bijv. via de “opzeggen”-link in de newsletter. De rechtmatigheid van de reeds plaatsgevonden hebbende operaties m.b.t. de gegevensverwerking blijft door het herroepen onberoerd.

De door u bij ons gedopeneerde gegevens, met het doel de newsletter te ontvangen, worden door ons tot uw opzegging van de newsletter, opgeslagen en na het opzeggen van de newsletter vernietigd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. emailadressen voor het ledenbereik) blijven hiervan onberoerd.

7. Plugins en tools

YouTube

Ons website gebruikt de door Google beheerde site YouTube. De beheerder van de pagina’s is de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze met een YouTube-plugin voorziene pagina bezoekt wordt er een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt de YouTube-server medegedeeld, welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u in uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te ordenen. Dit kunt u verhinderen indien u zich uit uw YouTube uitlogd.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een optimale presentatie van ons online-aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Verdere informatie m.b.t. het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website gebruikt plugins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is de Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Als u een van onze met een video plugin voorziene pagina bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo gemaakt. Daarbij wordt de Vimeo-server medegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook dan als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo bezit. De door Vimeo verzamelde informtie wordt aan de Vimeo-server in de USA doorgegeven.

Als u in uw Vimeo-account bent ingelogd, maakt u het Vimeo mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te ordenen. Dit kunt u verhinderen als u zich uit uw Vimeo-account uitlogt.

Verdere informatie met betrekking tot het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt ter uniforme presentatie van lettertypen zogenaamde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om texten en lettertypes correkt te tonen.

Tot dit doel moet de door u gebruikte browser verbinding opnemen met de servers van Google. Hierdoor wordt Google ervan in kennis gesteld dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en optimale presentatie van ons online-aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaard lettertype door uw computer gebruikt.

Verdere informatie m.b.t. Google Web Fonts vindt u onder https://www.developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een effectieve presentatie van ons online-aanbod en het gemakkelijk vinden van plaatsen die door ons op de website zijn aangegeven. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie m.b.t. het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Uw browser is verouderd

Uw browser is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Voor de volledige Ekelhoff-ervaring raden wij u aan één van de onderstaande moderne browsers te gebruiken.